Stavby kozubov (krbov) a komínov

KrbDzurek - VAŠE SNY, NÁŠ ÚSPECH...

Vitajte na stránkach KrbDzurek


 

  Ponúkame Vám kompletnú realizáciu stavby od obhliadky, návrhu, cenovej ponuky až po stavbu kozubov...

------- Vyhláška 314 -------
------- Vyhláška 401 -------

Od 1.3.2020 sme oprávnený vykonávať kontrolu a čistenie komínov podľa zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

     

Zákony


Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:

§ 4
Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

m) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

§ 14
Povinnosti fyzických osôb

h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,5)

i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,

Z vyhlášky 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol:

 

401
V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. augusta 2007

o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu
a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

§ 20
Lehoty čistenia a kontroly komína

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

  a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým            tepelným výkonom do 50 kW, raz za

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

     b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným          výkonom nad 50 kW, raz za

1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

(5) Komín v občasne užívaných stavbách samusí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

 

410
V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 30. novembra 2012

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Príloha č. 9 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.
POŽIADAVKY ZABEZPEČENIA ROZPTYLU EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

I. POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE NOVÉ ZARIADENIA

1. Všeobecné požiadavky

Emisie zo stacionárnych zdrojov treba do ovzdušia odvádzať tak, aby nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Odpadové plyny sa musia riadene vypúšťať cez komín tak, aby sa umožnil ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečil dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok pod podmienkou dodržania kvality ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia.

a) najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť ? 4 m nad terénom; uvedené neplatí pre záhradné chatky, záhradné krby, maringotky a prenosné stacionárne zdroje, ak sú splnené požiadavky na rozptyl emisií podľa bodu 1,

b) do výšky komína alebo výduchu možno zarátať aj rozdiel nadmorských výšok základu budovy stacionárneho zdroja a päty komína alebo výduchu, najmä ak ide o situovanie komína alebo výduchu vo svahu,

e) ak okolité komíny alebo výduchy vypúšťajú rovnakú znečisťujúcu látku, je potrebné upraviť výšku komína podľa korekcie na okolité komíny,

f) ak je stacionárny zdroj situovaný v zástavbe, je potrebné upraviť výšku komína podľa korekcie na okolitú zástavbu.

II. POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE JESTVUJÚCE ZARIADENIA

1. Všeobecne

Pre jestvujúce zariadenia platia požiadavky na zabezpečenie rozptylu platné pre nové zariadenia

a) pri zmene jestvujúceho zariadenia, ktorá zvyšuje celkové množstvo emisií vypúšťané do ovzdušia z komína alebo výduchu alebo ktorá vyžaduje výstavbu nového komína alebo výduchu,

b) ak to vyžaduje zabezpečenie rozptylu znečisťujúcej látky pri zmene koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť; zvýšenie komína alebo výduchu vykonať do troch rokov od zmeny zaradenia znečisťujúcej látky,

c) pri rekonštrukcii spojenej s úpravou výšky komína alebo výduchu.Ako správne kúriť


DREVO

Suché horí najlepšie

Najdôležitejší parameter palivového dreva je vlhkosť. Čím viac vody drevo obsahuje, tým viac energie je pri horení potrebné na jej odparenie a tým menej energie sa premení na využiteľné teplo a voda, ktorá sa zráža v komíne a peci spôsobuje ich predčasné opotrebovanie a zanesenie. Horenie je menej dokonalé a spalín je omnoho viac ako zo suchého dreva. Vysušené drevo je niekoľkokrát výhrevnejšie ako čerstvé.

Na kúrenie je potrebné používať drevo s obsahom vody pod 20%. To v praxi znamená, že drevo by ste pred spálením mali nechať schnúť asi dva roky, ideálne voľne prevetrávané vonku a prikryté iba z hora proti dažďu a snehu.

Nekúrte natieraným, impregnovaným drevom ani drevotrieskou, lebo ich splodiny poškodzujú životné prostredie aj ohniská, dymovody a komíny.


Vzduch!

Drevo zužitkujete najlepšie, keď je primárny prívod vzduchu otvorený a plamene pomerne silné. Tak sa tiež najviac redukuje znečisťovanie ovzdušia, pretože plynové častice jednoducho zhoria a hrejú, namiesto toho aby vytvárali nečistoty. Keď máte doma už teplo, regulujte teplotu v miestnosti radšej prikladaním menších dávok dreva než tým, že zatvoríte klapku prívodu vzduchu.

Aby malo spaľovanie vysokú účinnosť, v ohnisku musí byť pri horení optimálna teplota. To znamená, že tlmenie prísunu vzduchu pri horení palivo neušetrí. Úspornejšie je prerušiť kúrenie nadobro.

Klapky pre reguláciu ťahu neslúžia na tlmenie výkonu, ale udržanie ohniska v optimálnej prevádzke. Ak je šamotový obklad kozubovej piecky neustále pod vrstvou sadzí, nekúrite správne. Po rozohriatí ohniska musia sadze vyhorieť a odhaliť žltohnedú farbu šamotu.
V peciach s teplovodným výmenníkom musia byť sadze suché, vyhorené do biela.

Ak je komín studený, odoberá teplo zo spalín, preto komín treba prehriat troškou tepla, ktoré vyprodukuje pec.

 

PREHRIATIE KOMÍNA SLNKOM

Aj slnko svietiace na komín spôsobí podobné problémy. Ak slnko intenzívne svieti na komín, môže ho zahriať aj na teplotu 60 °C. Stúpajúci dym má na počiatku kúrenia asi 50 °C a neprerazí cez zátku z horúceho vzduchu. Tu nepomôže kominár, kachliar, technika, iba logika a skúsenosti našich dedov. Riešením je len intenzívne predkúrenie, no rozumnejšie je kúriť podľa polohy slnka.

Podľa skúseností s miestnym počasím môžeme zakurovať iba v určité denné hodiny. Po zakúrení už problémy nenastávajú, lebo komín aj pec sú zahriate na správnu teplotu ako hladko bežiaci motor auta. Neskoršie prehriatie komína slnkom už neuškodí.

Ak na vrchol komína zasvieti slnko, dokáže ho prehriať aj na 60 °C. Vytvorí sa zátka z horúceho vzduchu (nenastáva prúdenie cez celý komín, len ohrievanie mikroprúdením vnútri „zátky“). Spaliny na počiatku kúrenia nedosiahnu dostatočnú teplotu a prestanú stúpať.

Ak spaliny majú na počiatku kúrenia vysokú teplotu, prerazia zátku z horúceho vzduchu a komín chytí ťah. Nie každá konštrukcia spotrebiča umožní tzv. kúrenie pre komín.Cenník


Čistenie a kontrola prieduchov komínov pre TUHÉ a KVAPALNÉ palivá:
Priemer prieduchu do o 250mm | komín do 11m 40 €
Priemer prieduchu o 250-500mm | komín do 11m cena dohodou
Priemer prieduchu nad o 500mm cena dohodou
 
Čistenie a kontrola prieduchov komínov pre PLYNNÉ palivá:
Priemer prieduchu do o 150mm | komín do 11m 30 €
Priemer prieduchu nad o 150mm cena dohodou
*Pri netypických rozmeroch cena dohodou (výška 15-20m a pod.)
*Cena platí pre spotrebič do 50Kw
  

Cena zahŕňa:

 • čistenie a kontrolu komína
 • potvrdenie o čistení a kontrole komína
 • vyberanie sadzí
 • vysávanie
 • vynesenie nahromadených sadzí na Vami zabezpečené miesto
Čistenie a kontrola SPOTREBIČOV palív:
Čistenie krbovej vložky 30 €
Čistenie kuchynského sporáku, piecky 40 €
Čistenie kotlov s výkonom: do 25kW 50 €
do 50kW 60 €
do 100kW 65 €
do 200kW 80 €
do 300kW 100 €
do 500kW 150 €
1000 kW a viac cena po dohode
 
Ďalšie služby:
 • - Práca mimo pracovný čas je spoplatnená + 30% k cene práce, práca cez víkend je spoplatnená + 70% k cene práce.
 • - Cena za odborné práce v kominárstve je 20 € za 1 hodinu práce.
 • - Sťažený prístup ku komínovej hlave, pokiaľ nie je možné komín čistiť z kontrolných dvierok, 10€ (použitie rebríka a pod.)
 • - Cena za frézovanie, vložkovanie a stavbu komína je individuálna preto ju nacenujeme až po obhliadke.


Revízna správa ku kolaudácii:
 • cena 80 €

Doprava:
Cena
do 15km zdarma
nad 15 km 0,2 €/km
 
 • - Poradenstvo a doprava v rámci Považskej Bystrice v prípade nezáväznej objednávky je poplatok 30 €.
 • - Poplatok za 1 kilometer mimo Považskej bystrice 0,30€.
 • - V prípade ohláseného čistenia a kontroly komína vo Vašej obci je doprava ZDARMA.
 • - Pri hromadnej objednávke 3 a viac čistení v jednej obci je zľava na dopravu 50%.
 • - Pri hromadnej objednávke 6 a viac čistení v jednej obci je doprava ZDARMA.

Cenník má informatívny charakter, nakoľko záleží na viacerých faktoroch. Pri veľmi znečistenom komíne, nečistenom niekoľko rokov môže byť cena vyššia.